ស្ទះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បិទ​រាំង​ដោយ​សន្ទះ : ស្លេស្ម៍​ស្ទះ​ក ។