ស្នូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អ្វី​ៗ​ដែល​ដាក់​ស៊ក​ឬ​ញាត់​ខាង​ក្នុង ដូច​ជា​បណ្តូល : ស្នូល​ឈើ, ស្នូល​នំ​គម ។ ស្នូល​ប្រទេស (ព. ប្រ.) ប្រទេស​ដែល​នៅ​កណ្ដាល​គេ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ជិត​ខាង ។ ស្នូល​ពោត ឬ បណ្ដូល​ពោត បណ្ដូល​ផ្លែ​ពោត ។