ស្ពាន

ដោយWiktionary

( ន. ) សំណង់​ដែល​ឆ្លង​កាត់​ទទឹង​លើ​ផ្លូវ​ទឹក​មាន​អូរ, ព្រែក, ស្ទឹង​ជាដើម សម្រាប់​ឆ្លង​ពី​ទី​ម្ខាង​ទៅ​ទី​ម្ខាង : ស្ពាន​ឈើ, ស្ពាន​ថ្ម, ស្ពាន​ដែក, ស្ពាន​បេតុង ។