ស្រយូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រយ៉ូវ ស. ( ន. ) (សាយយូ) ដែល​មាន​រំពត់​សម្រាប់​ថ្ពក់ : ស្រយូវ​បង្អួច ។ ស្រយូវ​សន្ទូច ដែក​សម្រាប់​ពត់​ផ្លែ​សន្ទូច; រង្វង់​ផ្លែ​សន្ទូច ។ សយូវ
  2. អតីតឃុំនៃស្រុកស្ទឹងសែន
  3. សង្កាត់នៃក្រុងស្ទឹងសែន