ស្រឡៃ

ដោយWiktionary

( ន. ) គ្រឿង​ភ្លេង​មួយ​ប្រភេទ ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​ខ្លឹម​សាច់​រឹង​ស្និទ្ធ ក្រឡឹង​ជា​រាង​ធំ​កំប៉ោក​កណ្ដាល រីក​ចុង​ដើម​បន្តិច​មាន​ប្រហោង​តូច​ចំ​កណ្ដាល​ធ្លុះ​រហូត មាន​រន្ធ ៦ មាន​លាំ​សម្រាប់​ផ្លុំ ប្រើ​ក្នុង​វង់​ភ្លេង​ពិណពាទ្យ ។ ផ្លុំ​ស្រឡៃ (ព. ប្រ.) ជក់​អាភៀន (ព. សា.) ។

ស្រឡៃ ( ន. ) (សព្ទ​អារក្ស) មាន់ ។