ស្រូប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បឺត​ចូល : ស្រូប​ទឹក, ស្រូប​ខ្យល់, ទឹក​កួច​ស្រូប​ពន្លិច ។ ស៊ី​បាយ​ស្រូប​ទឹក ស៊ី​បាយ​ដែល​ចាក់​ទឹក​លាយ​ស្រូប​គ្រូក​ៗ ។ ព្រះ​ធរណី​ស្រូប ផែន​ដី​ស្រូប​ចូល​លិច​ចុះ​បាត់​ទៅ : ព្រះ​ធរណី​ស្រូប​ទេវទត្ត ។ ព. ប្រ. ចាយ​ឬ​ដាច់​បង់​ប្រាក់​ច្រើន​ទៅ​លើ​មុខ​ការ​ណា​មួយ : ស្រូប​ប្រាក់​ច្រើន​ទៅ​លើ​ជំនួញ​ស្រូវ ។ ស្រូប​ស្រង ហិត​ស្រូប​ស្រង​ក្លិន ។