ស្លាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សម្ដី ក្ល. មក​ពី បា.; សំ. ( ន. ) (សលាកា; ឝលាកា) សំបុត្រ​ជា​កំណត់​តូច​ៗ ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​ឈ្មោះ​ជាដើម; ឆ្នោត; ទីវ; ខ្នាច់ : សរសេរ​ស្លាក, បិទ​ស្លាក​ជា​សម្គាល់; ចាប់​ស្លាក; ដាក់​ស្លាក​ជា​សម្គាល់​កុំ​ឲ្យ​ច្រឡំ (ម. ព. សលាក ផង) ។ (ព. កា.) : រី​ការ​បោះ​ឆ្នោត ត្រូវ​កុំ​បញ្ឆោត បន្លំ​ស្លាក​គ្នា ត្រូវ​បោះ​ត្រង់​ៗ ផ្ចង់​រាល់​អាត្មា ទើប​លោក​ហៅ​ថា ស្លាក​ត្រូវ​តាម​ច្បាប់ ។