ស្វាយរំពា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់លែង
  2. ឃុំនៃស្រុកបរសេដ្ឋ
  3. ភូមិនៃឃុំទួលសាលា
  4. ឃុំនៃស្រុកស្វាយទាប
  5. ភូមិនៃឃុំសង្កែ