ហ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
ហ! ឬ ហ៏ ! និ. ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ហុច, ក្នុង​ការ​ប្រគល់​អ្វី​ៗ​ឲ្យ​គ្នា ឬ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​តឿន​ជា​សញ្ញា​ឲ្យ​ស្រុះ​គ្នា ;​ ប្រើ​បាន​ចំពោះ​តែ​ទៅ​រក​បុគ្គល​អ្នក​តូច​ជាង​ឬ​ស្មើ​គ្នា ។ 

ហ ជា​ពាក្យ​បង្អូស​វែង​ សម្រាប់​តឿន​ឲ្យ​ស្រុះ​គ្នា ឬ​ឲ្យ​អ្វី​ៗ​យ៉ាង​យឺត​មិន​ប្រញាប់​មិន​បង្ខំ : ហ លើក ! ។ ហ៏ ជា​ពាក្យ​រស្សៈ​មាន​សំឡេង​ខ្លី​សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ប្រញាប់ : ហ៏ យក​ចុះ ! ។ ម. ព. ហេៈហ៏ ឬ ហែៈហ៏ ផង ។