ហដ្ដវិលាសិនិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហដ្ដវិលាសិនី (ហ័ត-ដៈវិ–– ) ន. (សំ.​ ហដ្ដ “ផ្សារ” + វិលាសិនី “ស្រី​អ្នក​លេង​ឫក” ) ស្រី​អ្នក​លេង​ឫក​ក្នុង​ផ្សារ (ស្រី​ផ្សារ ;​ ស្រី​ពេស្យា ) ។