ហដ្ដវិលាសិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហ័ត-ដៈ-វិ-- សំ. ( ន. ) (ហដ្ដ “ផ្សារ” + វិលាសិនី “ស្រី​អ្នក​លេង​ឫក”) ស្រី​អ្នក​លេង​ឫក​ក្នុង​ផ្សារ (ស្រី​ផ្សារ; ស្រី​ពេស្យា) ។