ហត្ថកោសល្ល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច្រើន​ប្រើ​រៀង​ខាង​ចុង​ពាក្យ​ដទៃ​ដូច​ជា ហត្ថ​កោសល្ល ការ​ប៉ិន​ប្រសប់​ដោយ​ដៃ​គឺ ភារ​ដេរ​កាត់ ឬ គូរ​វាស​ជាដើម ។