ហត្ថិគោបក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត្ថិគោបក (ហ័ត-ថិ-គោ-ប៉ៈកៈ ឬ ––បក់ ) ន. (បា. < ហត្ថី “ដំរី” + គោបក “អ្នក​រក្សា” ) អ្នក​រក្សា​ដំរី , គង្វាល​ដំរី , បើ​ស្ត្រី​ជា ហត្ថិគោបិកា (ប្រើ​ជា ហត្ថិបាល ក៏​បាន ;​ បើ​ស្ត្រី​ជា ហត្ថិបាលិកា អ. ថ. ––ប៉ា–– ) ។