ហត្ថិមារក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត្ថិមារក (ហ័ត-ថិ-មារៈកៈ ឬ ––រក់ ) ន. (បា. < ហត្ថី “ដំរី” + មារក “អ្នក​សម្លាប់​” ) អ្នក​សម្លាប់​ដំរី​ (ព្រាន​អ្នក​បាញ់​ដំរី , ព្រាន​ដំរី ) ។