ហនូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហនូ ឬ ហនូកូវ (ហៈ–– ) និ. (ព. បុ. ) ឬ : ដូច្នោះ​ទេ​ហនូ ? , ឯណោះ​ទេ​ហនូកូវ ? (ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​សាស្ត្រា​ទេសន៍​និង​កាព្យ​បុរាណ ) ។