ហប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហប កិ. ឬ គុ. ហត់​ទន់​ខ្សោយ​កម្លាំង​ដល់​ដក​ដង្ហើម​ផ្សេស​ៗ : មាន់​ជល់​គ្នា​ទាល់​តែ​ហប​ទាំង​ពីរ , ដាល់​គ្នា​ដល់​ហប​រាល់​ខ្លួន ។ ហបហត់ ហត់​ម្ហបៗ ។