ហរិ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ក្នុង ព. ហរិ) ។