ហរ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហៈរៈ-- មើល​ពាក្យ ហរៈ ។