ហសនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហសនា–– (ហៈសៈន៉ា–– ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហសនៈ ។

សូមមើលផងដែរ ហសនៈ