ហាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាក់ និ. ដូច​ជា , ទំនង​ជា ;​ កួន​ជា ;​ លោជា : ហាក់​នឹង​ថា , ហាក់​នឹង​ទៅ ។ ហាក់​ក៏​នឹង​ថា ដូច​ជា​នឹង​ថា ។ ហាក់ជា ប្រហែល​ជា (ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ ) ។ ហាក់ដូច​ ឬ ហាក់ដូចជា ក្រែង​ដូច , ប្រាកដ​ដូច : បើ​យើង​មិន​ទៅ​ហាក់​ដូច​ជា​យើង​មិន​រាប់​អាន​គេ ។ ហាក់បើថា ដូច​ជា​ថា ។ល។