ហាដវែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គ្រឿងអស្យាណូ) hardware សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិកនិងមេកានិករបស់កុំព្យូទ័រ។