ហាត់

ពីWiktionary

ហាត់ កិ. ធ្វើ​ឲ្យ​ជំនាញ , រៀន​ឲ្យ​ស្ទាត់ , ហ្វឹក : ហាត់​សរសេរ , ហាត់​គុន , ហាត់​ភ្លេង ។ ហាត់ប្រាណ ហាត់​ខ្លួន​ឲ្យ​ថ្នឹក , បង្វឹក​ខ្លួន ;​ ហាត់​ឲ្យ​យឺត​សរសៃ​ក្នុង​ខ្លួន​ជាដើម : ល្បែង​ហាត់ប្រាណ ល្បែង​ដែល​នាំ​ឲ្យ​យឺត​សរសៃ , ឲ្យ​ស្រួល​ខ្លួន , ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​ច្រើន , ឲ្យ​ថ្នឹក​ក្នុង​ការ​លើក​ទម្ងន់​ជាដើម ;​ ល្បែង​បុរាណ​យ៉ាង​ដូច​ ទាញ​ព្រ័ត្រ , ចោល​ឈូង , លោត​អន្ទាក់ , ទាត់​សី ជាដើម ;​ ល្បែង​សម័យ​ឥឡូវ​ដូច​យ៉ាង​ហាត់​ពត់​ខ្លួន , ទាត់​បាល់ , វាយ​កូន​គ្លី , ហាត់​លោត​តោង ជាដើម ។ វិជ្ជាហាត់ប្រាណ វិជ្ជា​មាន​បែបបទ​ផ្សេង​ៗ ឲ្យ​ហាត់​ប្រាណ ។ល។