ហាន់ជ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់សៀម
  2. ភូមិនៃឃុំហាន់ជ័យ
  3. ឃុំនៃស្រុកឆ្លូង