ហាន់ទ្វារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជ្រលង