ហាសហាយ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំណើច​សប្បាយ​ឬ​សំណើច​ចំអក : សើច​ហាសហាយ !