ហាអឺៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) ពាក្យ​បន្ទរ​ក្នុង​បទ​ច្រៀង​ពួក​ខ្លះ​មាន​បទ​អុំទូក​ពាក្យ​បួន​ជាដើម : បង​អុំ​ទូក​ទៅ បោច​ស្មៅ​យាប្លង​យក​ស្រី​ទៅ​ផង ហាអឺៗ បាន​ជា​ពីរ​នាក់ ។