ហិតរោគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិតរោគ (––តៈ–– ) ន. (បា.​) រោគ​ហឺត ។