ហិនហ្ល៏េកផ្វៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หินเหล็กไฟ