ហិរណ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ហិរញ្ញ) ។ ហិរណ្យ--