ហិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) រិល​មុខ​មិន​សូវ​មុត ព្រោះ​កាប់​ដី​ឬ​កាប់​ជ្រលួស​ត្រូវ​ដី​រឿយ​ៗ : ចប​ហិល​មុខ; កាន់​កាំបិត​ចែត​កាប់​ជ្រលួស​ត្រូវ​ដី​ហិល​មុខ​អស់ ។