ហឹប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. (ហីប អ. ថ. ហ៊ីប) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ, ដោយ​ដែក, ដោយ​ស្ពាន់​ជាដើម មាន​សណ្ឋាន​បែប​ឡាំង មាន​គម្រប មាន​ត្រចៀក មាន​ថត​ឬ​ឥត​ថត​ក៏​មាន មាន​សោ​ឬ​ឥត​សោ​ក៏​មាន សម្រាប់​ដាក់​វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ : សំពត់​អាវ​មួយ​ហឹប​ធំ, ប្រាក់​មួយ​ហឹប​ដែក​តូច ។ ហឹប​ជើង​ដំរី ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ មាន​សណ្ឋាន​មូល​ឈរ​មាន​ថត មាន​គម្រប​ឬ​ឥត​គម្រប​ក៏​មាន សម្រាប់​ដាក់​គ្រឿង​ម្លូ​ស្លា ។ ហឹប​ស្លា ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​ជាដើម​មាន​រាង​ផ្សេង​ៗ​សម្រាប់​ដាក់​គ្រឿង​ម្លូ​ស្លា ។ល។ ហិប