ហឺយ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) នែ ! ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ​គ្នា​ឬ​ប្រើ​ជា​សញ្ញា​ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​អ្វី​ៗ (ជា​សម្តី​ទ្រគោះ​ពុំ​សម​គួរ ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ទៅ​រក​អ្នក​តូច​ទាប​ឬ​កូន​ក្មេង) : ហឺយ ! មក​ណេះ; ហឺយ ! កុំ​ចូល​មក !