ហុត --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហុត ឬ ហុតៈ) ។ ហុតា--