ហុរ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ត្រសុល​ចូល​ស្រាល​ៗ (យ៉ាង​ដូច​ស្រមោច​ចូល​ត្រចៀក​ជាដើម) : ស្រមោច​បង្រះ​ក្នុង​ត្រចៀក​ហុរ​ៗ ។ ហុល​ៗ