ហូត​ថ្នាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​នៅ​ថ្មោង​ឥត​ទាន់​សៅហ្មង, បរិសុទ្ធ​ស្អាត, ថ្មី​ចែស; ដែល​នៅ​កំលោះ​ឬ​នៅ​ក្រមុំ​សុទ្ធសាធ : របស់​ថ្មី​ហូត​ថ្នាក់; កំលោះ​ហូត​ថ្នាក់, ក្រមុំ​ហូត​ថ្នាក់ ។ (ព. កា.) : កំលោះ​ហូត​ថ្នាក់ ត្រូវ​យល់​ឲ្យ​ជាក់ នូវ​មាត្រា​ច្បាប់ កូន​គេ​ក្រមុំ កុំ​ហ៊ាន​ពាល់​ចាប់ ពុំ​បាន​ទេ​ស្លាប់ ប្រយោជន៍​លោកីយ៍ ។ ក្រមុំ​ហូត​ថ្នាក់ ត្រូវ​រក្សា​លក្ខណ៍ ប្រយ័ត្ន​អប្រីយ៍ ត្រូវ​ប្រើ​ឫកពា ចរិយា​កូន​ស្រី ទោះ​នឹង​ស្រដី ឲ្យ​ត្រូវ​បែប​បទ ។