ហូនហ៊ក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ចាស់​គ្រាំគ្រា​ខ្លាំង, ចាស់​ណាស់ : ចាស់​ហូនហ៊ក់ ។