ហួងហែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) កាន់​កាប់​រក្សា​ឲ្យ​នៅ​ក្នុង​អំណាច​ខ្លួន, ខារខាំង​មិន​ឲ្យ​បាន​ទៅ​អ្នក​ដទៃ : ហួងហែង​ទ្រព្យ, ហួងហែង​រក្សា​ស្រែ​ចម្ការ ។ ហួងហែង​ឲ្យ​ស្រេច​លើ​ខ្លួន : ម្ហូប​ចំណី​ទាំង​នេះ​ជា​សាធារណៈ មិន​ត្រូវ​អ្នក​ណា​ហួងហែង​ទេ ! (និយាយ​ថា ហួងហែន ក៏​មាន តែ​មិន​សូវ​ប្រើ) ។