ហៀប​នឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ទៀប​នឹង, ជិត​នឹង, រក​កល់​នឹង, អង្រៀត​នឹង : ហៀប​នឹង​ដល់, ហៀប​នឹង​បាន ។