ហេម្បូពាន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហែម-បូពាន ម. ក្នុង ព. ហិមពាន្ត ។