ហេលហាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​អស់​ទី​ពឹង​ឬ​អស់​សង្ឃឹម, ដែល​វាល​ចិត្ត​ឬ​វាល​ខ្លួន : ចិត្ត​ហេលហាល ឬ ហេលហាល​ចិត្ត ។