ហេវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ឬ គុ. ) អស់​កម្លាំង​ល្វើយ​ព្រោះ​ឃ្លាន​អាហារ​ឬ​ព្រោះ​អត់​អាហារ : ខ្ញុំ​ហេវ​ណាស់​ធ្វើ​ការ​មិន​កើត; កម្លាំង​ហេវ​ក្រោក​មិន​រួច ។

ស. ( ន. ) (ហេវ “ប្រឡាយ​តូច​ជ្រៅ​នៅ​ទី​ភ្នំ”) រន្ធ​តូច​ក្រហេវ​ជ្រៅ : រន្ធ​ហេវ ។