ហេៈហ៏

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​បន្លឺ​សំឡេង​ហេៈ​ៗ​ហ៏​ៗ​ឬ​ហែៈ​ៗ​ហ៏​ៗ​ក្នុង​វេលា​ធ្វើ​ការ​អ្វី​ៗ មាន​គ្នា​ច្រើន : បើ​មិន​ស្រួល​ខ្លួន លើក​សែង​នឹង​គេ​មិន​កើត គ្រាន់​តែ​ជួយ​ហេៈហ៏​ក៏​បាន​ហើយ ! ហែៈហ៏