ហៃម​ពណ៌

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហៃមៈព័រ ឬ ហែម៉ៈ-- សំ. ( ន. ) (ហៃម “ដែល​ជា​មាស ឬ​ដែល​ដូច​មាស” + វណ៌ “សម្បុរ”, វ > ព; បា. ហេម + វណ្ណ) ព័ណ៌​មាស​ឬ​ព័ណ៌​ដូច​មាស : សំពត់​ហៃម​ព័ណ៌ ។ --ព័ណ៌