ហៃអើ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) ពាក្យ​បន្ទរ​ក្នុង​ល្បែង​អុំ​ទូក-ង​ប្រណាំង​ជាដើម, ប្រើ​ក្នុង​វេលា​ប៉ប្រះ​ទូក (អ្នក​ម្នាក់​ស្រែក​ថា) : ទូក-ង​ផ្កា​ចារ, (អ្នក​ទាំងអស់​ស្រែក​ព្រម​គ្នា​ថា) ហៃអើ​ៗ ! (ប្រើ​សំឡេង​យឺត : ហៃ-អើ ហៃ-អើ) ។