ហ្វារ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Phare) ចង្កៀង​មាន​ពន្លឺ​ចាំង​ខ្លាំង​សម្រាប់​រថយន្ត​ជាដើម ។ ហ្វារ​សមុទ្រ ហ្វារ​សម្រាប់​បញ្ចាំង​ពន្លឺ​ភ្លែត​ៗ​ប្រាប់​ផ្លូវ​នាវា​សមុទ្រ ។ល។