ហ្វាំងឡង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុប