ឡាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) (ហ្លាក គុ. ឬ កិ. វិ. “ដែល​ផ្សេង​ឬ​ប្លែក​ពី​ប្រក្រតី”) ជ្រួស, ជ្រលួស (ពាក្យ​ប្រើ​ក្នុង​ល្បែង​ឡូ) : បោះ​លុយ​ឡាក ។ ព. ប្រ. ងាក​ឬ​ទាស​គំនិត​ចេញ​ទៅ​រក​បុរស​ឬ​ស្រ្តី​ដទៃ : ឡាក​ចោល​ប្តី ។ ឡាក​គំនិត ឬ គំនិត​ឡាក ទាស​ឬ​ជ្រួស​គំនិត​ខុស​ផ្លូវ​ខុស​ទំនង (យ. ក៏​ថា ឡាក ដែរ) ។ ហ្លាក