ឡេវឡៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( គុ. ) (ហ្លេវហ្លៃ អ. ថ. ហ្លេ៎វហ្លៃ៎) ដែល​យក​ជា​ការ​ពុំ​បាន; ផ្ដេសផ្ដាស; សាប​រលាប, ឥត​តម្លៃ: សម្ដី​ឡេវឡៃ, មនុស្ស​ឡេវឡៃ (ប្រើ​ជា ហ្លេវហ្លៃ ក៏​មាន : ម. ប្រ.) ។