អ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​លាន់​មាត់​ដោយ​បញ្ជាក់​សេចក្ដី ឬ​ដោយ​បាត់​ងឿង​ឆ្ងល់​ជាដើម : អ ! ដូច្នោះ​ទេ​ឬ ?; អ៎ ! ឯណោះ​ទេ​ហៈ ? អ៎ ! អញ្ជើញ​មក ! អ៎ !