អកត្រីក្បាលប្រផេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភេទអកម្យ៉ាង